Search
US Dollar
English

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

- FOOTBALL ACADEMY Sp. z o.o. -

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

SPIS TREŚCI:

  1. Dane Administratora danych osobowych
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  3. Zakres podmiotowy Klauzuli – kogo dotyczy i sposób pozyskania danych
  4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  5. Odbiorcy danych
  6. Czas przechowania danych
  7. Prawo do sprzeciwu
  8. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania - Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
  9. Profilowanie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Football Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kowalska 2, 45-590 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611267, NIP: 7543117299, REGON: 364122333, zwany dalej jako Administrator. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@footballacademy.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 500 200 490 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z powołanym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@footballacademy.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 533322351.

3. Zakres podmiotowy i sposób pozyskania danych:

Pana/Pani dane osobowe zostają udostępnione Administratorowi bezpośrednio w trakcie procesu zakładania konta w sklepie internetowym lub składania zamówienia bez zakładania konta.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. w celu założenia konta w sklepie i/lub dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dostępu do konta Administrator potrzebuje Pani/Pana adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, natomiast w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i e-mail. Jeśli nie poda Pani/Pan wyżej wskazanych danych, Administrator nie będziemy mógł zawrzeć z Panią/Panem umowy. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

1) w związku z zawarciem pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy, na podstawie której założyła Pani/ założył Pan konto w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora pod adresem www.fa-shop.pl, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

a) prawidłowego wykonywania umów, w tym realizacji składanych przez Pana/Panią zamówień,

b) korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

c) umożliwienia zarządzania kontem w sklepie internetowym oraz umożliwienia wglądu w historię zamówień,

d) umożliwienia dokonania zakupów w ramach sklepu,

e) umożliwienia dokonania płatności za dokonane zakupy,

2) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) wykonania umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług oferowanych przez Administratora, a także w celu wykonywania wszelkich innych umów związanych z działalnością Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ww. umów, zleceń, itp., a także udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pisma, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4) promocji i marketingu działalności sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, a także wszelkiej działalności sportowej i sprzedażowej oraz usługowej prowadzonej przez Administratora, w tym w zakresie organizowania szkółek piłkarskich, różnych form wypoczynku, a także w zakresie wynajmu obiektów sportowych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6) ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7) w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

8) w celu organizacji konkursów i akcji marketingowych lub rabatowych w których może Pani/Pan wziąć udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

9) w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

10) w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych: podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności za zamówienie, partnerom Administratora współpracującym z Administratorem w zakresie jego działalności, podmiotom organizującym konkursy lub akcje marketingowe i inne z udziałem klientów sklepu internetowego dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom towarów objętych przedmiotem współpracy, podwykonawcom, operatorom pocztowym, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalnością Administratora, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez następujące okresy:

1) przez okres funkcjonowania konta na portalu sklepu internetowego,

2) przez okres zmierzający do zawarcia umowy, złożenia i przyjęcia do realizacji zamówienia

3) przez okres wykonywania umowy sprzedaży, w tym przez okres realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy – dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,

4) do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

6) dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem.

7. Prawo do sprzeciwu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

8. Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;

2) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;

3) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

4) W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;

5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pana/Pani, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;

7) Administrator może podejmować decyzje o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania;

8) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).

9. Profilowanie

Administrator na potrzeby prezentowania Pani/Panu reklam, ofert lub promocji (rabatów), może w sposób zautomatyzowany analizować Pani/Pana preferencje na podstawie w szczególności częstotliwości odwiedzania sklepu internetowego, przeglądanych towarów, składanych zamówień, dokonywanych zwrotów, etc. i w ten sposób dostosowywać do Pani/Pana zainteresowań, prezentowane reklamy i oferty oraz akcje marketingowe lub rabatowe. Pozwala to na lepsze zrozumienie Pani/Pana oczekiwań oraz na dostosowanie się do Pani/Pana potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na Pani/Pana decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Pani/Pan jako klient sklepu, będziecie mogli się z nimi szybko zapoznać.